รายได้และผลประโยชน์ต่างๆ

นอกเหนือจากการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ธนาคารยังให้ความสำคัญในการพิจารณาผลตอบแทนอื่นๆโดยได้มีการเทียบเคียงผลตอบแทนและสวัสดิการกับองค์กรภายนอก ( External Benchmarking) โดยการสำรวจค่าตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ธนาคารให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและสภาพการแข่งขันของตลาด ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับพนักงานมีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ดังนี้

 

เงินเดือน

ธนาคารพิจารณาหลักเกณฑ์อัตราเงินเดือนจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน โดยได้ทำการสำรวจและเทียบเคียงค่าตอบแทน ตลอดจนสำรวจค่าตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยทำ Benchmarking เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารให้ผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดและสามารถดำรงรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้กับธนาคารได้